Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các bước bắt đầu sử dụng

Các bước bắt đầu sử dụng

Để bắt đầu sử dụng phần mềm HOTICH.VN cần thực hiện một số thao tác như sau:
Đăng nhập vào phần mềm
Xác nhận địa chỉ email
Khởi tạo dữ liệuXem thêm