Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các câu hỏi thường gặp > Để tùy chọn thông tin địa danh trên các mẫu trộn trích lục thì làm như nào?

Để tùy chọn thông tin địa danh trên các mẫu trộn trích lục thì làm như nào?

Để đáp ứng nhu cầu hiển thị thông tin loại địa bàn được hiển thị trên các mẫu trộn trích lục hộ tịch, theo thiết lập sử dụng thông tin địa danh trên Hệ thống
Cách thao tác: 
  • Vào Hệ Thống chọn Báo cáo   
  • Màn hình thiết lập thông tin địa danh  xuất hiện các kiểu thiết lập như sau:
    
  • Thiết lập tùy chọn hiển thị thông tin địa danh trên mẫu bằng cách tích chọn vào các kiểu hiển thị mong muốn và nhấn Cất                                                                                                     Ví dụ: Chọn Cấp Xã/Phường/Thị trấn -> hiển thị Phường Mai Dịch, ngày..tháng..năm...      Chọn Cấp Xã/Phường/Thị trấn, chọn chỉ hiện tên--> hiển thị: Mai Dịch,                     ngày...tháng...năm...
  • Để in một giấy tờ hộ tịch theo thông tin địa danh vừa thiết lập, vào Danh sách thủ tục, chọn In thủ tục hộ tịch
  • Kiểm tra thông tin trên dịa danh trên biểu mẫu với thông tin đã thiết lập
 


Xem thêm