Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các câu hỏi thường gặp > Cách căn chỉnh mẫu in phôi

Cách căn chỉnh mẫu in phôi

Phần mềm trợ giúp cán bộ hộ tịch căn chỉnh các mẫu in phôi mặt trước và mặt sau theo nhu cầu, tại màn hình in phôi theo từng hồ sơ tương ứng, anh/chị thực hiện như sau:
1. Để căn chỉnh in phôi mặt trước:
 • Trường hợp căn chỉnh từng thông tin trên mẫu in phôi: 
  • Nhấn chuột trái vào phần thông tin cần sửa và di chuyển theo nhu cầu.
 • Trường hợp căn chỉnh toàn bộ thông tin trên mẫu in phôi:
  • Nhấn Chọn mặt trước trên thanh công cụ.
  • Di chuyển để căn chỉnh các thông tin theo nhu cầu.
        
  • Nhấn Cất.
2. Để căn chỉnh in phôi mặt sau:
 • Anh/chị kéo thanh cuộn xuống Phần ghi chú những thông tin thay đổi sau này.
 • Di chuyển để căn chỉnh các thông tin theo nhu cầu.

 • Nhấn Cất.
3. Nếu muốn căn chỉnh mẫu in phôi theo mẫu của chương trình, nhấn vào Mẫu\Mẫu đã căn chỉnh hoặc Mẫu chuẩn.

4. Trường hợp muốn chỉnh sửa nội dung trên phôi:
 • Anh/chị kích đúp chuột vào phần thông tin cần sửa.
 • Thực hiện chỉnh sửa theo nhu cầu.

 • Nhấn Áp dụng.
5. Để thay đổi kiểu chữ, cỡ chữ, phông chữ, độ giãn dòng, anh/chị thực hiện chọn các thông tin tương ứng trên thanh công cụ.
Xem thêm