Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các câu hỏi thường gặp > Chỉ nhập năm sinh trong các hồ sơ thì thực hiện như nào?

Chỉ nhập năm sinh trong các hồ sơ thì thực hiện như nào?

Nếu chỉ muốn nhập năm sinh khi thực hiện nhập thông tin vào các hồ sơ thì thực hiện như sau: 
1. Tại tờ khai chi tiết của hồ sơ cần khai báo, nhấn vào biểu tượng  bên cạnh Ngày, tháng, năm sinh để chuyển chế độ nhập.
2. Khi đó anh/chị có thể chỉ nhập năm sinh (hoặc chỉ nhập ngày hoặc tháng).Xem thêm