Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các câu hỏi thường gặp > Để đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú thì làm như thế nào?

Để đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú thì làm như thế nào?

Để đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú (chỉ có cha hoặc mẹ) thực hiện như sau:
1. Chọn Khai sinh\Đăng ký khai sinh.
2. Bỏ tích chọn Người mẹ hoặc Người cha. Sau khi bỏ tích chọn thì không cần phải khai báo các thông tin về Người mẹ hoặc Người cha nữa.Xem thêm