Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các câu hỏi thường gặp > Làm thế nào để biết được hồ sơ trong hạn hay quá hạn?

Làm thế nào để biết được hồ sơ trong hạn hay quá hạn?

Để biết được tình trạng hồ sơ là trong hạn hay quá hạn, thực hiện như sau:
1. Vào màn hình Danh sách hồ sơ
2. Tại phần Hồ sơ đang xử lý, tìm đến cột Phân loại, nhấn vào nút mũi tên để chọn điều kiện lọc là Trong hạn hay Quá hạn. Hệ thống sẽ lọc ra kết quả theo tiêu chí anh/chị vừa chọn.
Xem thêm