Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Chuyên viên Phòng tư pháp

Chuyên viên Phòng tư pháp

1. Mục đích
Giúp cho cán bộ Công chức Tư pháp - Hộ tịch có cái nhìn tổng quan về số lượng hồ sơ Đã xử lý chi tiết theo từng thủ tục: Khai sinh, Khai tử, Kết hôn, Thay đổi cải chính bổ sung hộ

tịch, Giám hộ, Chấm dứt giám hộ, Nhận cha mẹ con, Nuôi con nuôi, Cấp bản sao đồng thời biết được tình trạng hồ sơ: Hồ sơ đang xử lý, Hồ sơ đã xử lý, Hồ sơ đã từ chối, Hồ sơ

trực tuyến, Thông báo.


2. Hướng dẫn Chuyên viên Phòng Tư pháp thực hiện các nghiệp vụ trên phần mềm:


Xem thêm