Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Chuyên viên Sở Tư pháp

Chuyên viên Sở Tư pháp

1. Mục đích
Giúp cho chuyên viên Sở tư pháp có cái nhìn tổng quan về số lượng hồ sơ Đã xử lý chi tiết theo từng thủ tục: Khai sinh, Khai tử, Kết hôn, Thay đổi cải chính bổ sung hộ

tịch, Giám hộ, Chấm dứt giám hộ, Nhận cha mẹ con, Nuôi con nuôi, Cấp bản sao đồng thời biết được tình hình giải quyết hồ sơ và tình trạng giải quyết hồ sơ.


2. Chuyên viên Sở Tư pháp có thể thực hiện các nghiệp vụ sau khi có yêu cầu từ công dân:Xem thêm