Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các câu hỏi thường gặp > Làm thế nào để nhập bù khai sinh để cấp bản sao?

Làm thế nào để nhập bù khai sinh để cấp bản sao?

Để nhập bù khai sinh để cấp bản sao, cần thực hiện các bước sau:
1. Chọn Cấp bản sao\Nhập bù.
2. Chọn thủ tục cần cấp bản sao, ví dụ: Khai sinh\Đăng ký khai sinh bằng 2 cách:
 • Cách 1: Chọn Khai sinh\Đăng ký khai sinh

  • Hệ thống sẽ hiển thị tờ khai theo mẫu của Luật hộ tịch 60 với dòng thông báo "Đây là màn hình nhập bù hồ sơ của Luật hộ tịch 60. Để thực hiện nhập bù hồ sơ theo Nghị định 158 (Phát sinh trước ngày 01/01/2016), vui lòng nhấn tại đây."
   • Nếu chọn khai báo theo Luật hộ tịch 60, thực hiện nhập dữ liệu như ví dụ sau: 

   • Nếu chọn khai báo theo Nghị định 158 (Phát sinh trước ngày 01/01/2016)
    • Nhấn tại đây trên dòng thông báo.

    • Khai báo thông tin trên tờ khai Thêm đăng ký khai sinh (Nghị định 158).

 • Cách 2: Chọn Nhập bù hồ sơ Nghị định 158\Khai sinh\Đăng ký khai sinh.

  • Khai báo thông tin Thêm đăng ký khai sinh (Nghị định 158).
  • Nếu muốn khai báo theo Luật hộ tịch 60, nhấn tại đây trên dòng thông báo :"Đây là màn hình nhập bù hồ sơ của Nghị định 158. Để thực hiện nhập bù hồ sơ theo Luật 60 (Phát sinh kể từ ngày 01/01/2016), vui lòng nhấn tại đây."

4. Nhấn Cất và ghi sổ.
Lúc này, hệ thống sẽ lấy lên các thông tin vừa được nhập bù và hiển thị thông tin lên phần Người yêu cầu, Thông tin hồ sơ bản chính và một số thông tin khác tại mục Người được cấp bản sao trích lục.
Xem thêm