Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các câu hỏi thường gặp > Để tùy chọn hiển thị thông tin địa danh trên các mẫu trộn trích lục theo luật hộ tịch 60 thì làm thế nào?

Để tùy chọn hiển thị thông tin địa danh trên các mẫu trộn trích lục theo luật hộ tịch 60 thì làm thế nào?

Cho phép đơn vị có thể tùy chọn hiển thị thông tin địa danh ban hành văn bản trên các mẫu trích lục của TT 15/2015/TT-BTP theo nhu cầu của đơn vị
Cách thao tác: 
- Vào menu Hệ thống\Tùy chọn, chọn đến mục Báo cáo:

- Chọn tới mục Cách hiển thị địa bàn trên biểu mẫu
- Phần mềm mặc định sẵn tích chọn Cấp Xã/Phường/Thị trấn và Chỉ hiện tên (ví dụ: tại đơn vị có tên Láng Thượng, sẽ hiển thị là Láng Thượng, ...)

- Nếu đơn vị muốn hiển thị thông tin loại địa bàn (xã, phường, thị trấn) trên các biểu mẫu trích lục, thực hiện bỏ tích chọn Chỉ hiện tên, (ví dụ: tại đơn vị có tên Phan Đình Phùng sẽ hiển thị là Phường Phan Đình Phùng)


Xem thêm