Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các câu hỏi thường gặp > Muốn tìm lại thủ tục đã thêm thì làm như thế nào?

Muốn tìm lại thủ tục đã thêm thì làm như thế nào?

Để tìm lại thủ tục/hồ sơ đã thêm, thực hiện như sau:
1. Trường hợp hồ sơ mới cất tạm và chưa thực hiện ghi sổ hồ sơ:
  • Sau khi anh/chị thêm hồ sơ mà chưa ghi sổ, hồ sơ sẽ được chuyển sang phần Hồ sơ đang xử lý trên màn hình Danh sách hồ sơ
  • Để tìm kiếm hồ sơ một cách nhanh nhất, anh/chị thực hiện lọc theo một trong các tiêu chí: Loại đăng ký, Quyển số, Số, Người yêu cầu, Đối tượng, Ngày tiếp nhận, Hạn xử lý, Ngày đăng ký, Ngày cập nhật, Phân loại hoặc kết hợp các tiêu chí cùng nhau.
2. Trường hợp hồ sơ đã xử lý, xem chi tiết hướng dẫn tại đây.


Xem thêm