Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các câu hỏi thường gặp > Muốn tự động tăng số/quyển số thì phải làm như thế nào?

Muốn tự động tăng số/quyển số thì phải làm như thế nào?

Để tự động tăng số/quyển số, thực hiện như sau:
1. Nếu đã thiết lập danh mục số/quyển số thì chỉ cần nhấn Sinh số/quyển số tự động. Phần mềm sẽ thực hiện cấp số/quyển số theo thiết lập sẵn.

2. Nếu chưa thiết lập danh mục số/quyển số: xem chi tiết hướng dẫn tại đây.


Xem thêm